Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. RO-ON TotaalOnderhoud: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dr. H. Colijnstraat 847, 1067CE te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53570243
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RO-ON TotaalOnderhoud een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen RO-ON TotaalOnderhoud en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee RO-ON TotaalOnderhoud zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens RO-ON TotaalOnderhoud uit te voeren werkzaamheden, waaronder uiteenlopende aannemingswerkzaamheden begrepen kunnen zijn, zoals, maar niet beperkt tot (ver)bouwwerkzaamheden, schilderwerk, stukadoorswerk, timmerwerk, aanlegwerkzaamheden, onderhoud, inrichtingswerk en schadeherstel.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RO-ON TotaalOnderhoud en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. . Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door
  RO-ON TotaalOnderhoud worden betrokken
 3. . De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de offerte van RO-ON TotaalOnderhoud. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Iedere offerte van RO-ON TotaalOnderhoud is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van RO-ON TotaalOnderhoud kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog door RO-ON TotaalOnderhoud worden herroepen.
 2. Aan een offerte van RO-ON TotaalOnderhoud die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van RO-ON TotaalOnderhoud die gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van RO-ON TotaalOnderhoud ondertekend weer in het bezit van RO-ON TotaalOnderhoud heeft gesteld. Offertes van RO-ON TotaalOnderhoud kunnen uitsluitend onverkort door de opdrachtgever worden aanvaard.
 4. . Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN/NIET-ONDERGESCHIKTEN

 1. RO-ON TotaalOnderhoud is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen en aldus derden bij de uitvoering van de werkzaamheden te betrekken. Indien RO-ON TotaalOnderhoud derden inschakelt voor de uitvoering van de werkzaamheden, staat hij ervoor in dat deze derden bekwaam zijn in het verrichten van de door RO-ON TotaalOnderhoud aan hen opgedragen taken.
 2. RO-ON TotaalOnderhoud is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde derden.
 3. Onder geen beding aanvaardt RO-ON TotaalOnderhoud enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van RO-ON TotaalOnderhoud is gebeurd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die RO-ON TotaalOnderhoud bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan RO-ON TotaalOnderhoud, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van RO-ON TotaalOnderhoud, zelf partij bij de overeenkomst.
 5. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door RO-ON TotaalOnderhoud worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. RO-ON TotaalOnderhoud gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | AFBAKENING & WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST & MEERWERK

 1. RO-ON TotaalOnderhoud verbindt zich uitsluitend tot het verrichten van de werkzaamheden die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de opdrachtgever aan RO-ON TotaalOnderhoud verschuldigde prijs tevens wijzigen. In geval van een verhoging van de prijs,zal RO-ON TotaalOnderhoud daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. RO-ON TotaalOnderhoud zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij RO-ON TotaalOnderhoud de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. RO-ON TotaalOnderhoud zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is RO-ON TotaalOnderhoud gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RO-ON TotaalOnderhoud een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van RO-ON TotaalOnderhoud, alle gegevens, waaronder eventuele (technische en bouw)tekeningen mede begrepen, die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, tijdig, volledig en op de daartoe door ROON TotaalOnderhoud voorgeschreven wijze, aan RO-ON TotaalOnderhoud verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens. Voorts dient de opdrachtgever RO-ON TotaalOnderhoud steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden zorg te dragen voor:
  • - een vrij toegankelijke werkplek;
  • - het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering gedurende het overeengekomen tijdsbestek;
  • - voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt en verwerkt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken materialen;
  • - het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs van hem te vergen veiligheidsen voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door RO-ON TotaalOnderhoud tewerkgestelde personen ononderbroken door kunnen werken, op de betreffende locatie geen andere personen bezig zijn met het verrichten van werkzaamheden en de door RO-ON TotaalOnderhoud tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, staat de opdrachtgever in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en/of andere goedkeuringen van derden en vrijwaart RO-ON TotaalOnderhoud van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 5. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is RO-ON TotaalOnderhoud, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade aan de opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe RO-ON TotaalOnderhoud zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is
  RO-ON TotaalOnderhoud mogelijk mede afhankelijk van de opdrachtgever en/of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan
  RO-ON TotaalOnderhoud toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 10, worden de verplichtingen van RO-ON TotaalOnderhoud opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 10 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan RO-ON TotaalOnderhoud toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van RO-ON TotaalOnderhoud niet eerder in dan nadat de opdrachtgever RO-ON TotaalOnderhoud schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en RO-ON TotaalOnderhoud na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien RO-ON TotaalOnderhoud voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is RO-ON TotaalOnderhoud gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van RO-ON TotaalOnderhoud als gevolg van een aan RO-ON TotaalOnderhoud toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Tussentijdse annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, verplicht de opdrachtgever aan RO-ON TotaalOnderhoud te vergoeden de volledige overeengekomen prijs en verminderd met de voor RO-ON TotaalOnderhoud door de beëindiging bespaarde kosten.

ARTIKEL 9. | OPLEVERING, ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE

 1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
  • - aan de opdrachtgever is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid;
  • - de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  • - het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen;
  • - RO-ON TotaalOnderhoud schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de opdrachtgever niet binnen acht dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  • - de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 2. Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan RO-ON TotaalOnderhoud. De opdrachtgever dient RO-ON TotaalOnderhoud alsdan in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

 3. De opdrachtgever vrijwaart RO-ON TotaalOnderhoud van aanspraken (van derden) voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door ingebruikname van reeds opgeleverde delen van het werk.
 4. Bij oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de opdrachtgever zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan RO-ON TotaalOnderhoud te worden gemeld.
 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, alsook een beroep van de opdrachtgever op eventueel overeengekomen garantie, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het veronderstelde gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs van dat gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij RO-ON TotaalOnderhoud te worden gemeld.
 6. Indien de opdrachtgever niet conform het bepaalde in de vorige leden klaagt c.q. een beroep op eventuele garantie doet, vloeit er voor RO-ON TotaalOnderhoud uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk beroep van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Voorts geldt dat indien de opdrachtgever klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de opdrachtgever eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, zoals middels een door de opdrachtgever ondertekende opleveringsverklaring, er voor RO-ON TotaalOnderhoud uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting voortvloeit.
 7. Ook indien de opdrachtgever tijdig klaagt c.q. een tijdig beroep op eventuele garantie doet, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan RO-ON TotaalOnderhoud bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.
 8. Geen grond voor klachten of een geldig beroep op garantie zijn gebreken van het opgeleverde die het gevolg zijn van een niet aan RO-ON TotaalOnderhoud toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuist of onoordeelkundig gebruik, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het opgeleverde, waaronder begrepen herstellingen die niet met voorafgaande instemming van RO-ON TotaalOnderhoud zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. RO-ON TotaalOnderhoud is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop RO-ON TotaalOnderhoud geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen: (extreem) slechte weersomstandigheden en tekortkomingen van derden.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien RO-ON TotaalOnderhoud bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. RO-ON TotaalOnderhoud is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst RO-ON TotaalOnderhoud ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door RO-ON TotaalOnderhoud in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is RO-ON TotaalOnderhoud gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door RO-ON TotaalOnderhoud op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De opdrachtgever is verplicht de schade die RO-ON TotaalOnderhoud ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien RO-ON TotaalOnderhoud de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 12. | BETALINGEN

 1. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk is overeengekomen, is ROON TotaalOnderhoud steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de opdrachtgever te vorderen. RO-ON TotaalOnderhoud hanteert de volgende standaardbetalingscondities, waarvan hij aldus in individuele gevallen kan afwijken:
  • - 50% van de overeengekomen aanneemsom dient bij totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan;
  • - 40% van de overeengekomen aanneemsom dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te worden voldaan, en wel op het door RO-ON TotaalOnderhoud te bepalen moment;
  • - het restant is na oplevering van de werkzaamheden verschuldigd.
 2. Voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige op hem rustende, reeds opeisbare betalingsverplichting jegens RO-ON TotaalOnderhoud, is RO-ON TotaalOnderhoud, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur door RO-ON TotaalOnderhoud vermelde termijn.
 4. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die eventueel door opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan RO-ON TotaalOnderhoud kan worden toegerekend.
 2. RO-ON TotaalOnderhoud is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. RO-ON TotaalOnderhoud is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RO-ON TotaalOnderhoud in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RO-ON TotaalOnderhoud aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RO-ON TotaalOnderhoud toegerekend kunnen worden;
  • - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Mocht RO-ON TotaalOnderhoud aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft ROON TotaalOnderhoud te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient RO-ON TotaalOnderhoud hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van RO-ON TotaalOnderhoud ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van RO-ON TotaalOnderhoud is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid van
  RO-ON TotaalOnderhoud betrekking heeft. Indien herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van RO-ON TotaalOnderhoud beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van RO-ON TotaalOnderhoud betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van RO-ON TotaalOnderhoud nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door RO-ON TotaalOnderhoud afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van RO-ON TotaalOnderhoud dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens RO-ON TotaalOnderhoud bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijn als bedoeld in artikel 9, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de opdrachtgever, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds oplevering van de betreffende werkzaamheden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart RO-ON TotaalOnderhoud van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan RO-ON TotaalOnderhoud toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever RO-ON TotaalOnderhoud van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien RO-ON TotaalOnderhoud uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ROON TotaalOnderhoud zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RO-ON TotaalOnderhoud, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RO-ON TotaalOnderhoud en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van RO-ON TotaalOnderhoud aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Nog vragen?